Gogo Fit menu background
gogo-fit-menu-bg
gogo-fit-menu-bg
gogo-fit-impressie-2
gogo-fit-impressie-2
gogo-fit-impressie-1
gogo-fit-impressie-1
gogo-fit-impressie-3
gogo-fit-impressie-3
foto en logo
foto en logo
Tekst en bestanden - Voorwaarden

Algemene voorwaarden

Bekijk ook eens onze privacy verklaring.

Privacy verklaring

ALGEMENE VOORWAARDEN

MEDIFIT’S MILON CLUB BV te Waalwijk 

Artikel 1: Definities

De Ondernemer/Onderneming: Medifit’s Milonclub BV handelend onder de handelsnaam GoGo Fit Boutique Lifestyle Club, gevestigd op Putstraat 1a, 5152 RJ te Waalwijk, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 59273526.

Bedrijf/Bedrijven: Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die ingeschreven is bij de Kamer van Koophandel.

De Consument: Natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en als deelnemer een Overeenkomst aangaat.

Diensten: Een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst, mede inbegrepen bedrijfsfitness op locatie van de vestiging van de ondernemer of daarbuiten, in- en outdoor of het faciliteren.

De Overeenkomst: Overeenkomst tussen de Ondernemer en de Consument en het Bedrijf ter zake van sport en leefstijl, coaching en geleverde producten aan personen en/of bedrijven.

Artikel 2: Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en uitvoering van alle Overeenkomsten die tussen de Ondernemer en de Consument en/of het Bedrijf worden gesloten.

Artikel 3: Het aanbod

 1. Het aanbod van de Ondernemer wordt schriftelijk of elektronisch uitgebracht en is van kracht gedurende een door de Ondernemer aangegeven termijn. Indien geen termijn voor de aanvaarding is gesteld, blijft het aanbod gedurende twee weken geldig en gaat de overeenkomst per direct in op de datum van tekenen van de overeenkomst.
 2. Nadat het aanbod is uitgebracht vult de deelnemer indien nodig een medisch vragenformulier in dat hem door de ondernemer ter beschikking wordt gesteld.
 3. De Ondernemer is ten alle tijden gerechtigd om een alternatieve dienst te leveren welke bijdraagt aan een gezonde leefstijl zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, begeleiding in voeding, beweging, fysiotherapie. De consument en/of het Bedrijf aanvaardt het alternatief.
 4. Het aanbod omvat ten minste:
  • De vermelding van de mogelijkheid om de sportruimte en faciliteiten te bezichtigen;
  • De bedenktijd, zoals bedoeld in artikel 5;
  • De faciliteiten en begeleiding waarvan gebruik gemaakt kan worden;
  • De dagen en tijden waarop er gebruik gemaakt kan worden van de faciliteiten;
  • De kosten voor het abonnement en de gevolgen voor de kosten bij een eerdere opzegging op grond van artikel 6. Uit het aanbod blijkt duidelijk of het gaat om periodieke kosten of eenmalige kosten;
  • Op welk moment de kosten door de Ondernemer op grond van artikel 7 jaarlijks verhoogd kunnen worden;
  • De wijze van betaling en de betalingstermijn;
  • De periode van de Overeenkomst en opzegtermijn;
  • Het (huishoudelijk) reglement.
 5. De omschrijving van het aanbod moet toereikend zijn om een goede beoordeling van het aanbod door de Consument mogelijk te maken.
 6. De ondernemer biedt aan bedrijven de mogelijkheid om deel te nemen aan de BusinessClub van de ondernemer. De inhoud hiervan is niet standaard sport gerelateerd. De ondernemer geeft gecontracteerde vertegenwoordigers van het Bedrijf toegang tot de club binnen de openingstijden ten einde het netwerk van het Bedrijf te vergroten door ontmoetingen in de club met andere, door de ondernemer gecontracteerde, vertegenwoordigers van bedrijven, georganiseerd in een event door de ondernemer of individueel op afspraak in overleg met de ondernemer met als doel het zakelijk netwerk van het Bedrijf te vergroten. De activiteiten gedurende het netwerken zijn beperkt tot hetgeen de ondernemer faciliteert zoals hij dat aan particulieren faciliteert.
 7. Voor bedrijven gelden de volgende voorwaarden met betrekking tot en in relatie tot het BusinessClub abonnement tussen contractant (Bedrijf) en Ondernemer:
  • Bij akkoord voor periodieke automatische incasso betaling door het Bedrijf ontvangt het Bedrijf achteraf eens per jaar een factuur nadat een volledig kalenderjaar is afgerond en alle leges door het Bedrijf zijn voldaan aan de ondernemer.
  • Bij het BusinessClub contract zonder machtiging tot automatische incasso krijgt het Bedrijf vooraf een factuur voor de volledige geldende contractperiode en leges waarvan de leges voorafgaand aan de startdatum, of uiterlijk binnen 14 dagen na dagtekening, volledig voldaan moeten zijn.
 8. Het aanbod van de algemene voorwaarden voor consumenten is digitaal en is terug te vinden op de website van de club en inzichtelijk op de vestiging en vrij toegankelijk voor een ieder.

Artikel 4: De Overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod. De Overeenkomst is strikt persoonlijk voor particulieren en voor bedrijven zakelijk. De consumenten die tevens als rechtsgeldig vertegenwoordiger van een bedrijf de gegevens voor facturatie op bedrijfsnaam opgeven, worden beschouwd als bedrijf waarop de voorwaarden voor bedrijven in deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

Artikel 5: Bedenktijd

Gedurende een bedenktijd van een week na ondertekening van de Overeenkomst, heeft de Consument de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te herroepen. Voornoemd herroepingsrecht eindigt op het moment dat de Consument eerder gebruik maakt van de fitnessfaciliteiten en/of coaching, consulten en metingen en wegingen en/of gebruik maakt van de online applicatie waaronder mede inbegrepen een account heeft verkregen die toegang heeft verleend tot de online applicatie. Indien een bedrijf de overeenkomst aangaat bestaat er geen bedenktijd en is de overeenkomst onherroepelijk van kracht.

Artikel 6: Duur en beëindiging

 1. De Ondernemer biedt de Consument ten minste de keuze uit:
  • Een Overeenkomst van 12 maanden met resultaatgarantie.
  • Een Overeenkomst van langere duur met resultaatgarantie. Resultaatgarantie betekent dat wanneer de Consument in week 12 van zijn abonnement geen aantoonbaar resultaat (sterker, fitter of slanker) heeft bereikt, het abonnement per direct kan worden beëindigd mits aan de volgende zaken is voldaan:
   • Gedurende de eerste 12 weken van de abonnementsperiode minimaal 2x per 10 dagen gesport hebben op de Milon cirkel.
   • Minimaal twee maal de weerstand laten verhogen (plussen).
   • De instructies van de medewerkers hebben opgevolgd.
   • In geval van ziekte of blessure tijdens de resultaatgarantieperiode kan deze periode verlengd worden met nogmaals 12 weken. De beoordeling start dan dus opnieuw na herstel van de ziekte of blessureperiode.
 2. Tenzij dit anders is overeengekomen, dienen alle overeenkomsten met de Consument te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de abonnementsduur, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode voor onbepaalde tijd vervolgd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 betaalde maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Bij een overeenkomst tussen ondernemer en bedrijf zal na de overeengekomen contractduur de overeenkomst stilzwijgend worden verlengd met 1 jaar tenzij de overeenkomst is opgezegd met inachtneming van 1 maand opzegtermijn.
 3. Tussentijdse opzegging of
 4. of medische blokkade:
  • Opzeggen door de Consument kan indien de Consument een ander woonadres krijgt en het als gevolg van de toegenomen reistijd en verder dan 20 km (routeplanner) van de vestiging van de ondernemer voor de Consument niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitnessactiviteiten (enkel in overleg met bewijs van inschrijving nieuwe woonplaats). Indien het in dit geval een deelnemer van een bedrijf betreft dan mag het Bedrijf het lidmaatschap overdragen aan een ander persoon werkzaam in het Bedrijf.
  • Een medische blokkade kan worden aangevraagd door de Consument als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte waardoor het onmogelijk is geworden om gebruik te maken van de diensten van de ondernemer met inachtneming van art. 3 lid 3. Een medische blokkade heft de betalingsverplichting nooit op. De Consument betaalt het lidmaatschap door conform overeenkomst en de Ondernemer voegt de betreffende periode als verlenging na het einde van de contractperiode toe zonder dat daarbij een betalingsverplichting bestaat voor de duur van de in te halen betreffende periode van de medische blokkade. Bij de dood van de Consument of deelnemer van het Bedrijf zal de ondernemer vanaf kennisname de overeenkomst direct ontbinden.
 5. De Overeenkomst dient te worden opgezegd gelijk aan de wijze waarop de overeenkomst is aangegaan. Een e-mail is onvoldoende.
 6. Als de Consument gedurende een periode van langer dan 5 weken geen gebruik kan maken van de diensten als gevolg van een verbouwing of verhuizing van de locatie van de onderneming of enige andere maatregel door de overheid opgelegd, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode nogmaals abonnementskosten in rekening worden gebracht. De betaling van het volledige abonnement/looptijd dient echter altijd eerst te worden voldaan.
 7. Tussentijdse opzegging door de Ondernemer is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:
  • De Consument of deelnemer van het Bedrijf een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt.
  • De Consument of deelnemer van het Bedrijf zich onrechtmatig heeft gedragen jegens de Ondernemer of jegens een contractant van de Ondernemer. Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade met minimaal de administratiekosten van € 89,80.
 8. Indien de Ondernemer de onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door de Ondernemer mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald. Indien de onderneming al dan niet onder een andere handelsnaam blijft voortbestaan door fusie of verkoop of wijzigingen van de statuten, zodanig dat deze algemene voorwaarden ten gunste van de consument of bedrijf voortduren, dan is de mogelijkheid tot opzegging niet van toepassing.

Artikel 7: Prijs en prijswijzigingen

 1. Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.
 2. Eventuele prijsverhogingen worden door de Ondernemer 2 weken voorafgaand genoegzaam (via nieuwsbrief en/of e-mail) bekend gemaakt aan consument of bedrijf.
 3. Indien een prijsverhoging plaatsvindt van meer dan 5%, dan heeft de Consument het recht om de Overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt niet terugbetaald.
 4. De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen:
  • Op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties. Als deze prijsverhoging plaatsvindt voor consumenten binnen 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.
  • Op basis van prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW.
 5. Alle gecommuniceerde prijzen door de ondernemer met consument zijn inclusief BTW en alle gecommuniceerde prijzen met bedrijven zijn exclusief BTW.

Artikel 8: Verplichtingen van de Ondernemer

 1. De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.
 2. De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.
 3. De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.
 4. De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.
 5. De Ondernemer zal zich houden aan een kwaliteitsprotocol.
 6. De Ondernemer treft naar eigen inzicht maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten. De consument is zelf te allen tijde verantwoordelijk voor haar eigendommen en de ondernemer kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor direct of indirect geleden schade aan eigendommen van de consument.

Artikel 9: Verplichtingen van de Consument en (deelnemers van) bedrijven

 1. De Consument houdt zich aan de door de Ondernemer gegeven instructies en het (huishoudelijk) reglement.
 2. De Consument dient een medische contra-indicatie voor Fitness te melden aan de Ondernemer.
 3. De Consument dient de aanwijzingen van de Ondernemer c.q. de door hem aangestelde medewerkers op te volgen. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van apparaten of faciliteiten, waarmee de Consument niet bekend is. Indien de Consument niet bekend is met een of meerdere apparaten of faciliteiten, dan dient hij dit aan de Ondernemer kenbaar te maken, zodat de Ondernemer uitleg kan geven.
 4. Het is de Consument niet toegestaan gebruik te maken van de apparaten en faciliteiten, indien hij onder invloed is van drank, drugs, medicijnen of als doping aangeduide middelen.
 5. Het is de Consument niet toegestaan te roken in de door de Ondernemer beschikbaar gestelde fitnessruimtes.
 6. De Consument dient wijzigingen in het postadres, e-mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer tijdig schriftelijk of elektronisch aan de Ondernemer mede te delen.

Artikel 10: Tussentijdse wijzigingen

De Ondernemer kan tussentijdse wijzigingen aanbrengen in de aangeboden faciliteiten, lesroosters, programma’s en openingstijden en locatie. De Ondernemer zal de voorgenomen bekend maken op de website.

Artikel 11: Bewijs van deelname

 1. Na betaling van het verschuldigde bedrag en op vertoon van geldige legitimatie, ontvangt de Consument of deelnemer van het Bedrijf een toegangsbewijs zijnde een pas of polsband. Dit bewijs dient altijd bij binnenkomst te worden gebruikt voor registratie van het bezoek.
 2. Indien het toegangsbewijs van deelname verloren is gegaan of is beschadigd, dan kan een nieuwe worden aangevraagd. Een Ondernemer is gerechtigd hiervoor in redelijkheid gemaakte kosten in rekening te brengen (€25,-).

Artikel 12: Betaling

 1. De verschuldigde abonnementsgelden worden in rekening gebracht en voldaan op de wijze zoals is overeengekomen.
 2. Bij niet tijdige betaling is de Consument of Bedrijf van rechtswege in verzuim. Hij wordt daar door de Ondernemer mondeling, telefonisch of schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 2 weken te voldoen.
 3. Wanneer een automatische incasso waarvoor door de consument een machtiging is afgegeven en de consument deze storneert, zal de ondernemer daarvoor steeds €5,- rekenen en het een tweede keer nogmaals proberen. Bij een tweede stornering betaalt de consument €15,- administratiekosten.
 4. Na het verstrijken van de nieuwe betalingsdatum is de Ondernemer gerechtigd om wettelijke rente en buitengerechtelijke kosten op grond van artikel 6:96 lid 2 onder c en lid 5. in rekening te brengen. Voorts is de Ondernemer bevoegd om de Consument of het Bedrijf en de betreffende deelnemer van het Bedrijf de toegang tot de fitnessfaciliteiten te weigeren.
 5. Indien de Consument of Bedrijf niet aan zijn betalingsverplichting voldoet, is de Ondernemer bevoegd om rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 13: Aansprakelijkheid

 1. De Ondernemer is tegenover de Consument of (vertegenwoordiger) van Bedrijf aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Ondernemer komt. De Ondernemer is niet aansprakelijk voor schade aan of vermissing van eigendommen, voor zover de Ondernemer maatregelen heeft genomen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen (gebruik altijd een kluisje voor uw eigendommen).
 2. De Ondernemer zal zich afdoende verzekeren tegen zijn ondernemingsrisico’s. De dekking van deze verzekering bedraagt minimaal €1.000.000 per geval. De aansprakelijkheid van de Ondernemer is beperkt tot het verzekerd bedrag, vermeerderd met het eigen risico.
 3. De Consument is tegenover de Ondernemer aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en voor schade die voor rekening en risico van de Consument komt.

Artikel 14: Klachten

 1. De Ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt zijn klachten overeenkomstig deze procedure (schriftelijk t.a.v. de directie).
 2. De Consument of het Bedrijf dient klachten over de uitvoering van de Overeenkomst zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen twee maanden nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, bij de Ondernemer in, tenzij dat redelijkerwijs niet van hem verwacht kan worden. Deze klachten dienen volledig, duidelijk omschreven en voorzien van eventuele bewijsmiddelen te zijn.
 3. Het niet tijdig indienen van een klacht kan tot gevolg hebben dat de Consument of het Bedrijf zijn rechten ter zake verliest.
 4. De Ondernemer beantwoordt de door de Consument of Bedrijf bij hem ingediende klachten zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, antwoordt de Ondernemer per omgaande met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 15: Toepasselijk recht

Op alle Overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard is Nederlands recht van toepassing, tenzij op basis van dwingend recht anders wordt bepaald.

Gogo fit Boutique Lifestyle Club logo
Gogo fit Boutique Lifestyle Club
Geen bestanden gevonden.

Direct contact

Vul uw contactgegevens in

Altijd persoonlijke begeleiding op maat

Dé boutique health club waar je in een prettige sfeer verantwoord je fysieke en mentale resultaten kunt behalen. Middels hèt alternatief voor Fitness, personal training, voeding en fysiotherapie en ontspanning.

Op de nieuwste unieke Milon cirkel train je sneller, gemakkelijker en effectiever dan ooit. GoGo Fit is uitgerust met de nieuwste Milon Q - serie en body-en healthscan, een box ruimte en een functionele trainingsruimte.

We bieden (medisch) personal training aan en de small group lessen worden altijd in kleine groepjes van maximaal 6 personen gegeven zodat er altijd persoonlijke aandacht voor je is.

Ben je toe aan puur ontspannen, dan kun je altijd terecht in onze eigen beauty en massage studio in de club.

Vul eenvoudig je gegevens en eventuele vragen in en ontvang direct alle (start)informatie.

Body Support Waalwijk Drunen Kaatsheuvel
Body Support Waalwijk Drunen Kaatsheuvel
personal-trainer-waalwijk
personal-trainer-waalwijk
logo-fysiocompany-waalwijk
logo-fysiocompany-waalwijk
Michiel Buis-KNGF-fysio
Michiel Buis-KNGF-fysio
Benfit_logo
Benfit_logo
fysiotherapie-gogo-fit
fysiotherapie-gogo-fit
succesverhaal-gogo-fit-ronald
Ronald C

Ronald C

★★★★★

Ongeveer 2 jaar sport ik er nu en ik ga er met veel plezier naar toe. Vrolijk personeel maken je dag goed als je weer even de ronde heb gedaan. Een echte aanrader, en de mensen die daar sporten zijn allemaal even vriendelijk. Je heb altijd wel een praatje. Bovendien zijn ze omtrent covid-19 gebied heel goed bezig , er worden goede voorzorgsmaatregelen getroffen om in deze tijd veilig te sporten.

Verder lezen
C5A74FEA-06E3-4942-A0C8-4422DB26770D
Yvonne

Yvonne

★★★★★

Fijne club met goede professionele begeleiding bij elk doel wat je hebt van afvallen tot blessure vrij worden, spier opbouwen of fit worden. GoGo Fit is kleinschalig en erg laagdrempelig. Goede sfeer.
En je bent met 35 minuten klaar en voel je je weer voldaan.

Er is ook een fijne schoonheidssalon waar je heerlijke massages en behandelingen kunt plannen.

Na het sporten op de Millon-Q cirkel of personal training kun je uitblazen met een heerlijke goede kop koffie of thee want die staat altijd voor je klaar. Er heerst een fijne ongedwongen sfeer.


Ik sport er nu 1 jaar en heb al verschillende doelen kunnen afvinken,ben dus erg tevreden en ga er nog meerdere doelen te behalen.

Verder lezen
richard gogofit
Richard van Kempen

Richard van Kempen

★★★★★

Ik was zeer verrast elke keer als je komt voel je je thuis een gevoel van respect en waardering! Ze zijn professioneel goede begeleiding, ze plaatsen zich in jouw schoenen en geven de begeleiding die je nodig hebt met super resultaat mijn complimenten!

Verder lezen
marlin
Marlin Ponsioen

Marlin Ponsioen

★★★★★★

Eindelijk een oplossing voor mensen die niet graag sporten én weinig tijd hebben! Met wat zenuwen in mijn lijf ging ik naar GoGo Fit Waalwijk. Toch niet weer zo’n mega fitnessclub waar ze veel beloven en niets waarmaken? Een vriendin had voor mij een afspraak gemaakt. Zij is erg enthousiast. Dit is écht anders vertelde ze. Dit is écht iets voor jou. Ook vertelde ze over de resultaten die ze inmiddels geboekt had. Als zij het kan, moet ik het ook kunnen.
Ondanks dat ik niet zo’n sporter ben... Alles werd automatisch ingesteld. De ontvangst was hartelijk, ik voelde mij gelijk op mijn gemak. Mijn vriendin was al eerder bekend met Milon maar dan de oudere apparaten. De overstap naar de nieuwste Milon Q cirkel bij GoGo Fit was geweldig vertelde ze. 

Na een korte vragenlijst over mijn gezondheid en mijn motivatie om te willen sporten, kon ik mij omkleden. Een lidmaatschap voor een jaar was nog niet nodig, ik mocht het eerst ervaren en kreeg een garantieperiode van drie maanden.
Dat vond ik wel interessant. Ik kreeg eerst een uitleg over de Milon Cirkel, dit zou voor mij de ideale manier zijn om te starten. De Milon Cirkel is een gemakkelijke manier om goed en op een veilige manier fit te worden, vertelde mijn coach me! Elke spieroefening duurt slechts één minuut en de conditie oefeningen duren vier minuten. Je wisselt steeds door en hoeft nooit te wachten. Op het toestel zie je wanneer je trainingsminuut voorbij is. Ik kreeg een eigen chipkaart. Na een bodyscan stelde mijn coach de toestellen iets bij voor mij zodat ik zelfs met mijn knieklachten veilig kan trainen. De volgende training moet ik gewoon mijn chipkaart of polsbandje aanbieden op het apparaat, en alles stelt zich dan automatisch in, zoals mijn coach dat de eerste keer gedaan heeft. Ik kan dus geen fouten maken. Oef, wat een geruststelling.

Ik had direct goed contact met de andere leden 35 minuten later was ik na lange tijd niet sporten lekker een beetje bezweet en voelde ik mij super. De tijd was omgevlogen. Ik was een beetje bang dat ik het niet zou kunnen maar het ging juist prima. De sfeer was daar echt heel prettig en ontspannen. Ik vreesde wel dat ik de volgende dag niet meer uit bed zou kunnen komen, maar dat viel reuze mee.
 

Het leuke aan de Milon Cirkel is dat je echt moe wordt zonder dat je het merkt! Je kan ook niets verkeerd doen, dus je kunt jezelf helemaal laten gaan. Verbeterde stofwisseling Ik wil graag gewicht verliezen, op de juiste en gezonde manier, gelukkig kunnen ze mij ook helpen met een leuk afvalprogramma. De Milon Cirkel verhoogt mijn stofwisseling. Elke training gaat het beter! Ik had nooit gedacht dat ik sporten leuk zou vinden en ook zo snel resultaat zou krijgen. Na een maand was ik een hele kledingmaat kwijt! Mijn rugklachten zijn weg , ik slaap beter en voel mij fitter. Bovendien heb ik leuke mensen leren kennen en ga ik met plezier 2 keer per week trainen, het is een hele prettige sfeer en het zijn professionele, fijne coaches. Het kost mij echt geen moeite meer om mezelf te motiveren om te gaan en als ik mijn streefgewicht heb bereikt zou 2 keer per 10 dagen voldoende zijn om
het resultaat te behouden. Ik heb met zoveel plezier mijn leefstijl aangepast met bewegen en gezond eten dat ik het iedereen van harte aanraadt. 

Verder lezen
wilma gogofit
Wilma v Herk

Wilma v Herk

★★★★★

Super fijne sportclub met hele goede gezellige trainers die echt kennis van zaken hebben, en die je zelfs in deze gekke tijden goed weten te motiveren om fit te blijven.

Verder lezen
Lindsey Timmermans GoGo Fit Waalwijk Drunen Kaatsheuvel Tilburg
Lindsey Timmermans

Lindsey Timmermans

★★★★★

Met de coaching van GoGo Fit ben ik al ruim 15kg afgevallen, zelfs als drukke moeder en onderneemster.

Het was 2020, net mijn tweede zwangerschap/bevalling achter de rug en wilde graag mijn overige (zwangerschaps)kilo’s kwijt. Ik zat in een negatieve spiraal.. wilde graag afvallen, maar merkte dat ik telkens toch weer in mijn oude (slechte) patroon terecht kwam. Vincent, de toen “nieuwe” eigenaar, had al snel in de gaten dat ik extra hulp nodig had. Door middel van gesprekken, kreeg ik steeds meer handvatten en motivatie om door te zetten en mezelf te overtuigen dat het wel lukte. Zo gezegd, zo gedaan. Binnen no-time viel ik kilo’s af!

Door middel van de miloncirkel die ik (nog steeds) wekelijks 3 maal beoefen, de gezondere levensstijl die ik daarop aangepast heb, en de juiste coaching ben ik al ruim 15kg afgevallen.

Naast het feit dat ik de gewenste resultaten boek, heerst er bij GoGofit altijd een fijne sfeer. Ik voel mezelf welkom en de coaches staan altijd klaar voor een (advies)praatje.

GoGofit is voor mij meer dan een sportschool.

Verder lezen

© Gogo fit Boutique Lifestyle Club

Disclaimer | Privacy | Cookies | Voorwaarden | Site-Index | Sitemap

Designpro.nl | Z-IM

Proeftraining

Wil jij gebruik maken van een gratis proeftraining? Maak dan een afspraak door onderstaand formulier in te vullen.

Fittest

Ontdek hoe GoGo Fit ook jou kan helpen.

Wat voor doel wil je bereiken?
Wanneer wil je jou doel bereikt hebben?
Hoeveel keer per week ben je bereid om te trainen?
Wil je ook afvallen? En zo ja, hoeveel kg?
Hoe vaak denk je begeleiding nodig te hebben?
Was je eerder lid van een sportschool?
Contactgegevens
Gogo fit Boutique Lifestyle Club | Logo

Doorzoek de website

Contact

Informatie

OPENINGSTIJDEN

maandag t/m donderdag 08:30 uur - 12:00 uur  16:00 uur - 21:00 uur

Vrijdag t/m zondag 08:30 uur - 12:00 uur

Personal training, beautysalon en fysiotherapie op afspraak 24/7